Puhtaan
Meren
Puolesta

– Kohti nollapäästöjä
...Koska se on mahdollista jo tänään!

 Puhtaan Meren Puolesta (PMP) -yhdistys tekee määrätietoista työtä teollisuuden jätevesipäästöjen vähentämiseksi ja inspiroi ihmisiä toimimaan yhteisen asian puolesta. 

PMP on poliittisesti sitoutumaton, vapaaehtoistyöhön perustuva järjestö
21.02.2024.
BASF Harjavallan akkumateriaalitehdas ei saa aloittaa puhdistamattomien jätevesien kuskaamista Selkämereen.

 

Tiedote 21.02.2024.
Puhtaan meren puolesta ry

BASF Harjavallan akkumateriaalitehdas ei saa aloittaa puhdistamattomien jätevesien kuskaamista Selkämereen.

Vaasan hallinto-oikeus on antanut välipäätöksen 21.2.2024 (nro 200/2024)

Hallinto-oikeus kieltää tuoreella päätöksellään aluehallintoviraston BASF Battery Materials Finland Oy:n ympäristölupaa koskevan päätöksen täytäntöönpanon. Mahdollisesti jo aloitettu toiminta on heti keskeytettävä.

Puhtaan meren puolesta ry (PMP) ja Vesiluonnon puolesta ry valittivat BASF Harjavallan Etelä-Suomen AVI:lta syyskuussa saamasta ympäristöluvasta, koska se mahdollisti tuotannon natriumsulfaattijätteiden kuljettamisen rekoilla Selkämereen Meri-Porissa sijaitsevan Venator P&A Finland Oy:n kautta. Venatorilla ei ole kiteytystä tai muuta aidosti soveltuvaa tekniikkaa sulfaatin poistamiseen. Myöskään yhteisvaikutuksia esimerkiksi samaa putkea käyttävän Fortumin tuhkanjalostamon ja BioEnergon jätevesipäästöjen kanssa ei oltu luvassa huomioitu.

“Etelä-Suomen AVI:n syyskuussa 2023 tekemässä päätöksessä hyvää oli se, että sulfaatin kiteytystä vaadittiin Kokemäenjokeen laskettaville vesille. Mutta siinä oli myös lupaehto, joka toisaalta sallii jätevesien siirtämisen Itämereen sellaisen toimijan kautta, jolta soveltuva jätevesien puhdistustekniikka puuttuu.” selittää Puhtaan meren puolesta ry:n puheenjohtaja Marja Tomberg.

BASF:n jätevesien sulfaattipitoisuus ilman puhdistusta on yli 30 000 mg/l, joka on akuutisti myrkyllistä murtoveden kaloille ja pohjaeläimille. Tämä on noin 100 kertaa korkeampi kuin Porin edustalla sijaitsevan purkupaikan luontainen sulfaattipitoisuus.

Puhtaan meren puolesta ry muistuttaa, että vihreän siirtymän tavoitteita on myös kiertotalouden edistäminen. Ei ole hyväksyttävää, että Suomessa Itämeri voisi olla akkumateriaalitehtaiden kaatopaikka, kun tekniikka ja ratkaisut jätteiden käsittelyyn on olemassa. Saimme tästä huolestuttavan ennakkopäätöksen kun Etelä-Suomen Aluehallintavirasto myönsi 12.2.2024 pääosin kiinalaisomisteiselle CNGR Finland Oy:lle luvan, joka sallisi sijoittaa yli 99,5% tuotannon jätteistä puhdistamatta Itämereen. PMP valmistelee Vaasan hallinto-oikeuteen luvasta valitusta yhteistyössä Suomen luonnonsuojeluliiton Kaakkois-Kymen yhdistyksen kanssa.

Odotamme toiveikkaasti Basfin lupaaman sulfaatin kiteytyslaitoksen valmistumista ja myös akkumateriaalin tuotannon käynnistymistä.

Kommentti tiedotteeseen:

Vaasan hallinto-oikeuden päätös on pitkän kansalaisvaikuttamisen tulos, todiste sen toimimisesta ja ehdottoman positiivinen uutinen Itämerelle. Puhtaan meren puolesta on toiveikas, että myös muiden akkumateriaalitehtaiden ja teollisuuden jätteiden käsittelyyn otetaan vastaava linja jatkossa. Toivomme että BASF voi omalla kiteytyslaitoksellaan näyttää suuntaa muille alan toimijoille, kuten Haminan akkumateriaalitehdas CNGR Finland Oy:lle!

Seuraamme tilanteen kehittymistä – työ puhtaan meren puolesta jatkuu

16.02.2024.
Itämeri ei saa olla akkuteollisuuden kaatopaikka


Tiedote 16.02.2024
Puhtaan meren puolesta ry

CNGR Finland Oy Suomenlahden rannalla Haminassa sai ympäristöluvan 12.2.2024, jolla yritys saa sijoittaa yli 99,5%:a akkumateriaalitehtaan jätteistä Itämereen. Päätös on räikeä ennakkotapaus. Vihreän siirtymän ja akkuteollisuuden on oltava vastuullista ja Itämerelle esimerkillistä, ei haitallista.

“Olemme hyvin pettyneitä ympäristölupapäätökseen, joka mahdollistaa tuotannon jätteiden laskemisen käsittelemättä rannikkovesiin. Vihreää siirtymää toteutetaan säälimättä Itämeren kustannuksella ja sitä emme voi hyväksyä”: painottaa Puhtaan Meren Puolesta ry:n puheenjohtaja Marja Tomberg.

Sulfaattia saa lupapäätöksen perusteella sijoittaa Itämereen 290 000 kg joka päivä. Vihreän siirtymän hanke aiheuttaa toteutuessaan Suomen suurimman sulfaattipäästön vesistöön. Korkea sulfaattipitoisuus on akuutisti myrkyllinen kaloille ja pohjaeläimille. Haminanlahden suulle päätyy myös mm. nikkeliä ja typpeä. Jäteveden nikkelipitoisuus ylittää ympäristölaatunormin yli 20-kertaisesti. Sulfaattipitoisuus on 62 000 mg/l, kun murtoveden luonto on sopeutunut yli 200-kertaa pienempään sulfaattipitoisuuteen. Talvivaaran merkittävimmät ympäristöhaitat aiheutuivat juuri sulfaattipäästöistä, jotka pilasivat valuma-alueilla useamman järven.

CNGR Finland Oy:sta 40%:a omistaa Suomen valtion omistama erityistehtäväyhtiö Suomen Malminjalostus Oy. Lopun 60%:a omistaa kiinalainen CNGR Advanced Material Co., Ltd, jonka toiminnan vastuullisuus on kerännyt maailmalla useaan otteeseen kritiikkiä.
Ympäristölupahakemuksesta jätettiin 489 muistutusta siitä, että tulee käyttää parasta saatavilla olevaa tekniikkaa jätteiden käsittelyyn ja edistää kiertotaloutta. Sadoilla muistutuksilla ja tutkimustiedolla haitoista ei ollut vaikutusta AVI:n päätökseen. Luvan myöntäminen pyrkii käytännössä mitätöimään ne rannikkoalueiden vesiensuojelutoimet, joita Itämeren tilan edistämiseksi on vuosien saatossa tehty.

Parempi tekniikka on olemassa, miksi sitä ei velvoiteta käytettäväksi Haminassa?

Ruotsissa ja USA:ssa akkumateriaalitehtaat Northvolt ja Ascend Elements ovat valinneet vastuullisen toimintatavan. Ne tulevat kiteyttämään ja kierrättämään sulfaatin lannoitteen raaka-aineeksi. Ruotsissa lannoitevalmistaja Cinis Fertilizer hyödyntää akkumateriaalitehtaan jätteet raaka-aineena ja ensimmäinen kaliumsulfaattilannoitetta valmistava lannoitetehdas valmistuu vuoden 2024 ensimmäisellä neljänneksellä. Etelä-Suomen AVI edellytti aiemmin sulfaatin kiteytystä BASF Harjavallan akkumateriaalitehtaalta.

Ympäristöjärjestöt vaativat parempia toimia

Puhtaan Meren Puolesta ry tulee valittamaan päätöksestä yhdessä Suomen luonnonsuojeluliiton yhdistyksen kanssa Vaasan hallinto-oikeuteen. Yhdistykset keräävät valituksen liitteeksi myös kansalaisadressin. Adressi on nähtävissä adressit.com sivustolla ja sen voi allekirjoittaa 17.3.2024 mennessä. Adressi on nimeltään Itämeri ei ole akkuteollisuuden kaatopaikka. 

Puhtaan Meren Puolesta (PMP) -yhdistys tekee määrätietoista työtä teollisuuden jätevesipäästöjen vähentämiseksi ja inspiroi ihmisiä toimimaan yhteisen asian puolesta. PMP on poliittisesti sitoutumaton, vapaaehtoistyöhön perustuva järjestö.

Löydät linkin adressiin täältä tai klikkaamalla alla olevaa kuvaa

16.12.2023.

PMP:n vastine Suomen Malmijalostus Oy:n edustajien kirjoitukseen

 

Itämeren rannoille suunniteltu akkuteollisuus ja sen Itämereen ohjattavat päästöt ovat herättäneet viime viikkoina paljon keskustelua julkisuudessa. Suomen valtion omistuksessa oleva Suomen Malminjalostus on arvostellut kärkkäästi Puhtaan meren puolesta ry:n toimintaa julkisissa kirjoituksissaan. Yhteiskunnan ja hankkeiden edun mukaista olisi, että keskustelua käytäisiin vain faktoihin ja tutkimuksiin viitaten.

Puhtaan meren puolesta on kirjoittanut vastineen 12.12.2023. Helsingin Sanomissa ja 13.12.2023. Kymen sanomissa julkaistuun Suomen Malminjalostus Oy:n edustajien kirjoitukseen. PMP:n vastine on julkaistu Kymen Sanomissa 15.12.2023. Linkit julkaisuihin jutun lopussa.

“PMP on valtakunnallinen, poliittisesti sitoutumaton yhdistys, joka on perustettu Porissa 2018. Jäseniä sillä on ympäri Suomen, mm. Haminasta, Kotkasta ja Kokkolasta. PMP edustaa kansalaisten ääntä ja sen missiona on vesistöjen suojelu. PMP ei vastusta akkumateriaaliteollisuutta mutta haluaa, että uudet teollisuuden toimijat ottavat käyttöön tekniikkaa, jolla estetään päästöjä vesistöihin.

Haminaan ja Kokkolaan suunniteltujen pCAM-akkumateriaalitehtaiden sulfaattipäästö mataliin rannikkovesiin olisi yhteensä yli 225 000 tonnia vuodessa. Haminaan suunnitellun tehtaan omistaa CNGR Finland Oy, jonka omistuspohjan muodostaa kiinalainen CNGR Advanced Material Co. Ltd (60%) ja Suomen valtion omistama Suomen Malminjalostus Oy (40%).

Päästöjen rajoittamisella on merkitystä. Näiden akkumateriaalitehtaiden (pCAM) pistepäästöt olisivat poikkeuksellisen suuria päästöalueiden vesimuodostumille. Suomen vesistöjen sulfaattikuormitus kasvaisi yli 20% ja pistekuormitus yli 65% (Lähde: Ekholm ym. 2020). Sulfaatin pitoisuus akkumateriaalitehtaiden jätevedessä olisi yli 50 000 mg/l, mikä on tappavaa kaikille eliöille.

Sulfaattipitoisten jätevesien puhdistustekniikat ovat olemassa olevaa tekniikkaa niin metallimalmikaivoksilla kuin Ruotsin ja USA:n akkumateriaalitehtaissa, joissa sulfaatti tullaan kiteyttämään ja käyttämään kaliumsulfaattilannoitteen raaka-aineeksi. Kiinassa kiteytetty sulfaatti on raaka-aine pesuaineteollisuuteen. Vaikka akkumateriaaliteollisuudelle ei ole omaa EU:n BAT-määrittelyä, voidaan olemassa olevaa muun teollisuuden käyttämää parasta mahdollista teknologiaa käyttää tämänkin uuden teollisuuden jätevesien puhdistuksessa.

PMP:n webinaarissa 21.11.2023 ruotsalainen yritys Cinis Fertilizer kertoi, että he voisivat rakentaa Haminaan kaliumsulfaattilannoitetehtaan 12-15 kuukaudessa, jos sulfaatti kiteytetään. John Nurmisen säätiön seminaarissa 27.11.2023 Oulun yliopiston TkT Hanna Virpiranta arvioi, että kiteytys on paras olemassa oleva tekniikka akkumateriaalitehtaiden natriumsulfaatin käsittelyyn. Hän esitti myös jäähdytyskiteytyksen, joka kuluttaa energiaa 60-85%:a vähemmän.

PMP haluaa tuoda epäkohdat esille, jotta ympäristövaikutuksia tarkastellaan Vesipuitedirektiivin, Luonnonsuojelulain ja Vesienhoitosuunnitelmien perusteella huomioiden luonnon monimuotoisuus ja kiertotalous. PMP haluaa korostaa, että ei vastusta akkuteollisuutta vaan pyrkii toimillaan edistämään koko Itämeren ja meriluonnon suojelua.

Puhtaan meren puolesta ry”

On poikkeuksellista jos jo toisaalla käytössä olevia ratkaisuja, sekä selkeästi toteutettavissa olevia ratkaisuja jätteiden käsittelyyn ei tulla huomioimaan lupaprosessin edetessä. Ns. nopeutettu vihreä siirtymä ei voi tarkoittaa sitä, että meille kaikille yhteinen Itämeri jätetään jätteiden kaatopaikaksi. CNGR Finland Oy:n ympäristövaikutusten arvio on poikinut jo ensimmäisellä kierroksellaan satoja kriittisiä lausuntoja niin yksityishenkilöiltä, kuin muiltakin ympäristöalan toimijoilta.

Seuraamme Haminan akkumateriaalitehtaan ympäristölupaprosessin etenemistä toiveikkaana, koska se tulee osaltaan linjaamaan myös miten muut vastaavat hankkeet jätteensä tulevaisuudessa käsittelevät.

Työ puhtaan meren puolesta jatkuu!
#oleosaratkaisua #itämerionyhteinen #puhtaanmerenpuolesta

Linkit juttuihin:
Suomen Malminjalostus oy – Ympäristöasioista huolehtiminen kuuluu akkualan toimintaan 
Suomen Malminjalostus oy (sama kuin yllä) – Ympäristöturvallisuus on akkuteollisuuden kehittämisen lähtökohta 
Puhtaan meren puolesta ry vastine (sama kuin postauksessa) – Puhtaan meren puolesta ry vastaa Suomen Malminjalostus oy:lle

01.11.2023. 
 Maailman vihrein akkumateriaalitehdas webinaari 21.11.2023 klo 18.

Puhtaan meren puolesta webinaari 21.11.2023 tallenne

Puhtaan Meren Puolesta ry järjestää webinaarin, jossa käsitellään akkumateriaalitehtaiden tuotannosta syntyvien jätteiden käsittelyä.  Jätteet ovat raaka-ainetta. Mitä ratkaisuja on olemassa, jotta tuotannon jätteitä ei tarvitse laskea Suomen rannikkovesiin ja akkumateriaalien tuotanto on aidosti vastuullista?

Haminaan ja Kokkolaan suunniteltavien akkumateriaalitehtaiden (pCAM) ympäristölupahakemukset ovat nähtävillä ja molemmissa ehdotetaan sulfaatin laskemista Itämereen lainkaan puhdistamatta sekä merkittäviä typpi- ja nikkelipäästöjä.

Tule kuuntelemaan mm. seuraavia asiantuntijoita:
Leif Ramm-Schmidt, DI, erikoisala teollisuuden vaativien jätevesien käsittely
Jakob Liedberg, toimitusjohtaja, Cinis Fertlizer (natriumsulfaatista lannoitetta valmistava yritys)
Teemu Helistekangas Industry Lead Chemical & Process Industry, Adven Oy

Tilaisuudessa kerrotaan myös päästöjen vaikutuksista Itämereen ja neuvotaan, kuinka voit jättää oman mielipiteesi ympäristölupahakemuksesta viranomaiselle

 

12.10.2023.
Puhtaan meren puolesta ry (PMP) on tehnyt valituksen Vaasan hallinto-oikeuteen sekä AVIn BASF Battery Materials Finland Oy -päätöksestä yhdessä Vesiluonnon puolesta ry:n kanssa (Ympäristöluvat Nro 213/2023 Dnro ESAVI/16065/2022) että Venator P&A Finland Oy -päätöksestä (Ympäristöluvat Nro 213/2023 Dnro ESAVI/46575/2022 24.8.2023).
 

Asiasta on laadittu lehdistötiedote 12.10.2023., joka avaa ja taustoittaa itse lausuntojen lisäksi niitä syitä, joiden vuoksi toimiin on ryhdytty. Tilanne on valitettava, mutta Itämeren kannalta on ensiarvoisen tärkeää, että suunnitellun toiminnan laillisuus tarkastetaan.

Haluamme korostaa, että Puhtaan meren puolesta yhdistys ei vastusta teollisuutta. Luotamme myös siihen, että BASF ja muut akkumateriaalitoimijat kumppaneineen soveltavat parasta mahdollista tekniikkaa niin, että kokonaisvastuu ympäristöstä toteutuu ja tehtaat voivat aloittaa toimintansa.

Valitukset ja lehdistötiedotteen löydät alta olevasta linkistä. 

Jatkamme työtä Puhtaan meren puolesta.

01.07.2023.
Puhtaan meren puolesta ry:n järjestämä paneelikeskustelu pidettiin Porin SuomiAreenassa 28.06.2023.

Puhtaan meren puolesta oli luomassa keskustelua ja ehdottamassa ratkaisuja teollisuuden jätevesipäästöihin, sekä pohtimassa paljon esillä olevan vihreän siirtymän aitoa suuntaa ja kestävyyttä.


Sivustoa päivitetään! Seuraa meitä somessa

Osallistu, liity ja lahjoita

Voit liittyä jäseneksi, maksamalla 15 € jäsenmaksun (kattaa kuluvan vuoden 2024) ja lähettämällä syntymäaikasi, yhteystietosi ja sähköpostisi osoitteeseen

puhtaanmerenpuolesta@gmail.com

Jos haluat tukea yhdistystä, voit maksaa haluamasi summan tilille ja kirjoittaa viestikenttään tiedot, jotka mahdollisesti haluat julkaistavaksi. 

Tilitiedot: FI5557 0081 2047 5913
Viitenumero 56258

Ajankohtaista Facebookista

Comments Box SVG iconsUsed for the like, share, comment, and reaction icons

Sulfaattipitoisuuksia paljonko on paljon?
📙CNGR:n akkumateriaalitehtaalle AVI:n luparaja 62000 mg/l
📙Sulfaatti korrosoi betonia voimakkaasti pitoisuudella 3000-6000 mg/l.
📙Murtoveden vesieliöille haitalinen pitoisuus 1300 mg/l

Alla kuva Suomen Ympäristökeskukselta muista pitoisuuksista. Kivijärvi saastui Talvivaaran onnettomuudessa.

❌ Itämeri ei ole akkumateriaalitehtaiden kaatopaikka -adressilla jo yli 55 000 allekirjoittajaa 🌊💙 kiitos! Aikaa jakaa ja allekirjoittaa 17.3. asti.

www.adressit.com/itameri_ei_ole_akkuteollisuuden_kaatopaikka

#itämerionyhteinen #puhtaanmerenpuolesta #oleosaratkaisua
... Näytä enemmänNäytä vähemmän

18 tuntia sitten
Sulfaattipitoisuuksia paljonko on paljon?
📙CNGR:n akkumateriaalitehtaalle AVI:n luparaja 62000 mg/l
📙Sulfaatti korrosoi betonia voimakkaasti pitoisuudella 3000-6000 mg/l.
📙Murtoveden vesieliöille haitalinen pitoisuus 1300 mg/l

Alla kuva Suomen Ympäristökeskukselta muista pitoisuuksista. Kivijärvi saastui Talvivaaran onnettomuudessa.

❌ Itämeri ei ole akkumateriaalitehtaiden kaatopaikka -adressilla jo yli 55 000 allekirjoittajaa 🌊💙 kiitos! Aikaa jakaa ja allekirjoittaa 17.3. asti.

https://www.adressit.com/itameri_ei_ole_akkuteollisuuden_kaatopaikka

#itämerionyhteinen #puhtaanmerenpuolesta #oleosaratkaisua