Puhtaan Meren Puolesta

Toiminta

Sivusto päivityksen alla! 

Kesäkuussa kansalaisliikkeenä alkunsa saanut Puhtaan meren puolesta ry (PMP) on toiminut syksystä 2018 alkaen yhdistyksenä. Yhdistykselle valittiin hallitus, jonka jäsenistöä päivitetään vuosittain. Hallitukseen voidaan valita 4, 6 tai 8 varsinaista jäsentä ja 2-4 varajäsentä puheenjohtajan lisäksi.

Kevät 2020

Helmikuussa kaikkien suureksi suruksi puheenjohtajamme Jyrki Kangas menehtyi. Varapuheenjohtajana toimiva Marja Tomberg hoitaa nyt puheenjohtajan tehtävät kuluvan vuoden syyskokoukseen asti, jolloin valitaan seuraava puheenjohtaja.Hallituksen jäseninä toimivat: Jyrki Laine, Susanne Ekroth, Mari Granström, Tiina Wishart ja Seppo Mäkinen. Yleisvarajäseninä toimitvat Ritva Granström ja Tapio Hacklin.

Hallitus on tehnyt asiantuntijoiden avustuksella heti yhdistyksen perustamisesta lähtien valtavasti töitä Fortumin tuhkanpesulaitoksen suljetun kierron vaatimukseksi. Asia on nyt Vaasan hallinto-oikeuden käsittelyssä. PMP on vaatimuksensa lisäksi lähettänyt Vaasaan jo kaksi lisävastaselvitystä Fortumin esittämiin vastaselvityksiin. Nyt odottelemme Vaasan hallinto-oikeuden päätöstä. Suuri ja kaunis kiitos oikeuden käsittelyyn tarvittavien asiakirjojen tekemisestä kuuluu asiantuntijoillemme ja niiden koonnista ja toimituksesta oikeuteen varatuomari Jouni Lehtimäelle. Kaikki ovat tehneet pyyteetöntä työtä PMP:n mission puolesta. Ikävä kyllä koko tämän käsittelyn aikana Fortum on kuitenkin avi:n antamalla luvalla käynnistänyt toimintansa, ja myrkyllistä jätevettä pumpataan tälläkin hetkellä Herrainpäivien edustalle mereen.

Fortum-casen lisäksi olemme ottaneet kantaa BASFin Harjavallan akkumateriaalitehtaan ympäristölupahakemukseen. BASF ilmoittaa ympäristövaikutusarviossaan päästöikseen 36 000 tonnia sulfaatteja, 10 tonnia alumiinia sekä ammoniakkia ja useita metalleja (esim. nikkeli ja koboltti).

Puhtaan meren puolesta teki valituksen 24.9.20 Vaasan hallinto-oikeuteen. BASF Battery Materials Oy:n ympäristöluvasta, yhteistyössä SLL Pori ry:n ja Vesiluonnon puolesta ry:n asiantuntijan Jari Natusen kanssa.

PMP on antanut kantansa myös BioEnergon suunnitellulle puuraaka-aineen konversiolle. BioEnergon tiedotustilaisuus osoitti, että yhtiö ei ollut vielä miettinyt päästöjen määrää, vaikutusta tai ympäristövastuullista toimintaa.

PMP haluaa olla mukana edistämässä yhtiöiden vastuullisuutta nimenomaan vesistöpäästöissä. Ilmastonsuojelun hypetyksessä merien ja jokien suojelu unohtuu, PMP:n tehtävä on muistuttaa siitä ja tarjota ratkaisuja, joita on olemassa. PMP:n missio onkin suora keskusteluyhteys yhtiön toiminnasta vastaaviin, ja vastuullisiin ympäristöratkaisuihin vaikuttaminen niin yhtiöiden kuin valtiovallankin suuntaan.

Tulevaisuuden toiminnasta

Koronapandemia on sekoittanut myös PMP toiminnan. Yhdistys on mukana järjestämässä Jyrki Kankaan muistojameja kesällä, jos koronavirustilanne sen sallii. Muita mahdollisia missioomme liittyviä tapahtumia suunnitellaan myös tai pyritään osallistumaan tapahtumiin, joissa saamme asiaamme esille. SuomiAreena siirtyi vuoteen 2021. Siellä olemme mukana vähintään omalla tunnin keskustelusessiolla!

Vaasan hallinto-oikeuden päätöksen jälkeen seuraava steppi on Korkein oikeus, olipa hallinto-oikeuden päätös meidän puolellamme tai ei. Edelleen suunnitelmissa on Suomen lainsäädäntöön vaikuttaminen niin, että yritysten vesistöpäästöt saadaan edes eurooppalaiselle tasolle.

PMPn hallitus jatkaa tärkeää verkostoitumistyötään. Haluamme, että koko Suomi tietää, mikä yhdistyksemme on ja mikä on sen missio + yhdistyksemme toiminta laajenee ja saa uusia aktiivisia ihmisiä mukaan. Yksi tärkeä asia onkin kerätä PMP:lle jäsenistöä ja edelleen resursseja valitusprosesseihin, vaikuttamistyöhön, verkostoitumiseen ja tärkeän asian edistämiseen.

PMPn hallitus toivoo myös Sinua mukaan toimimaan!

 

Syksy 2019

https://puhtaanmerenpuolesta.fi/wp-content/uploads/2019/10/PMP_vetoomus_ministeri-Paatero_2019-10-20.pdf

Linkissä yläpuolella omistajaohjausministerille lähettämämme vetoomus 20.10.19.

Arvoisa ministeri Sirpa Paatero,
Kunnioittaen me – Puhtaan Meren Puolesta Ry – pyydämme huomiotanne ja kiireellisiä toimenpiteitänne asiassamme, jonka esitämme perusteltuna liitteenä olevassa vetoomuksessamme.Asia koskee valtionyhtiö Fortum Oyj:n ja sen tytäryhtiön Fortum Waste Solutions Oy:n Porin tuhkajätteen käsittelylaitosta ja sen erittäin haitallisten, jopa myrkyllisten jätevesien johtamista Itämeren mataliin rantavesiin Yyterin hiekkarantojen ja Selkämeren kansallispuiston välittömään läheisyyteen.
Fortumin suunnittelemalla toiminnalla ympäristölle haitallisten jätevesien laskemisesta puhdistamattomina Itämereen sekä yhtiön hakemuksella ulkomaisten APC-jätetuhkakuormien käsittelystä Suomessa on kansallista merkitystä. Fortumin suunnittelema toiminta on selkeästi hallituksen ympäristölinjausten sekä Itämeren suojelutavoitteen vastainen. Siksi asia on merkitykseltään suuri myös kansallisesti ei pelkästään paikallisesti Porissa. Asialla on suuri merkitys myös Fortumin ympäristövastuullisuuden ja yhtiön cleantech-imagon kannalta.
Fortumin kloridi- ja sulfaattipitoiset jätevesipäästöt uhkaavat suolata Porin merialueen rantavedet aivan samoin, kuten olemme saaneet kokea Talvivaaran / Terrafamen kohdalla Sotkamossa.
PMP: ”Silmättömät silakat, kuolleet merenpohjat ja Suomen historian laajin ympäristötuho on Porissa jo nähty ja koettu 1960-1980-luvuilla Vuorikemian tehtaan seurauksena – ei koskaan enää!”
Kunnioittaen,
Porissa 20.10.2019
Puhtaan Meren Puolesta Ry

PS. Tiedoksenne linkkejä eri tietolähteisiin ja taustamateriaaleihin:
Puhtaan Meren Puolesta Ry (PMP): www.puhtaanmerenpuolesta.fi ja Facebookissa: https://www.facebook.com/groups/490187921413306/
PMP:n tietopaketti ’PMP – Puhtaan Meren Puolesta ry ja Fortumin tuhkanjalostuslaitos’ : https://puhtaanmerenpuolesta.fi/wp-content/uploads/2019/05/PMP_Perustiedot-projektista_Versio-2_2019-05-08.pdf
Fortum tiedote 17.10.2019: https://www.fortum.fi/media/2019/10/suomen-jatteenpolton-tuhkien-kasittelyyn-nyt-ratkaisu-fortum-aloittaa-suomen-ensimmaisen-tuhkankasittelylaitoksen-toiminnan-porissa?fbclid=IwAR1qKa_oM6VvV6FU4Ve1xeqejan2rObdJRWcfcWhTEdoIWxEufq7HNdHGMk
Helsingin yliopiston tiedote 17.10.2019: https://www.helsinki.fi/fi/uutiset/elamantieteet/talvivaaraterrafamen-kasiteltyjen-jatevesien-poistoputki-nuasjarveen-on-aiheuttanut-happikadon-ja-turmellut-pohjan-elioyhteison
Helsingin Sanomat artikkeli 17.10.2019: https://www.hs.fi/kotimaa/art-2000006275515.html
Helsingin Sanomat artikkeli 18.10.2019: https://www.hs.fi/kotimaa/art-2000006277715.html

Fortum Environmental Construction Oy tuhkankäsittelylaitos

Puhtaan Meren Puolesta -yhdistys (PMP) syntyi kesäkuussa 2018 kansanliikkeestä, jonka missio on yksiselitteinen: meren suojeleminen päästöiltä. PMPn Faceryhmässä on tällä hetkellä jo n. 4000 jäsentä.

Itämeri voi huonosti. Se on yksi maailman saastuneimmista meristä. Vesi on murtovettä, jossa suolainen ja makea vesi sekoittuvat – se tekee Itämerestä erittäin herkän merialueen. Itämeren ohessa haavoittuvaa murtovesialuetta on koko Selkämeri, johon myös Yyterin alueen meri kuuluu. Tähän mereen on nyt suunnitelmissa laskea jätevesi, joka syntyy koko Suomen tuhkanpolttolaitoksen tuhkan käsittelystä.

PMPn ensimmäisenä tehtävänä on saada päättäjät ymmärtämään, ettei Fortumin Porin Mäntyluodon Kirrisannassa sijaitsevan tuhkankäsittelylaitoksen jätevesien johtaminen mereen ole enää tätä päivää. Meret voivat huonosti, vesien tilanne on Suomessa vain tyydyttävä tai välttävä. Meren suojeluun nyt satsataan valtavat määrät varoja ja energiaa, esimerkiksi valtioneuvosto on lisännyt vuoden 2019 budjettiin 45 miljoonaa Itämeren saastuttamisen ehkäisemiseen, mutta samalla valtionyhtiö Fortum hakee ympäristölupaa päästääkseen tuhkanpesun myrkkyjä sisältävää jätevettä Yyterin natura-alueen välittömään läheisyyteen, vain 1,5 km lähimmästä uimarannasta.

PMP vaatii, että Fortum kehittää Euroopassa jo käytössä olevan (esim. Sveitsi) suljetun puhdistusjärjestelmän myös tuhkanpesua palvelemaan ja ottaa sen käyttöönsä ennen kuin käynnistää tuhkanpesutoiminnan Meri-Porissa. Näin vältyttäisiin kokonaan päästöistä mereen. Tämä on mahdollista, jos Fortumilla on tahtoa tarvittaviin investointeihin.

Fortumin tuhkanpesulaitoksen on tarkoitus käsitellä kaikkien Suomen jätteenpolttolaitosten tuhkat sekä jatkossa myös ulkomailta tulevaa tuhkaa. 

Kuva1. Suomen jätteenpolttolaitokset

Jäteveden mukana mereen päätyisi (kiintoaineeksi muutettuna) noin 32 tonnia suoloja eli kolme rekka-autolastillista joka päivä. Jätevedessä on myrkyllisiä raskasmetalleja ja muita erittäin vaaralliseksi todettuja aineita. Jo pelkän suolan pitoisuuksien kasvu murtovesialueella vaikuttaa herkkään eliöstöön ja kalastoon, puhumattakaan muiden myrkkyjen vaikutuksista. Lähialueen kalastajien elinkeinoon tällä olisi heti selvät vaikutukset.

Kuva 2. Tuhkan jalostuslaitoksen prosessikaavio

Suomen kaltaisessa maassa, ja Fortumin kaltaisessa yhtiössä, jonka imago perustuu korkeaan teknologiaan ja cleantechiin, ei ole otettu selvää suljetun kiertojärjestelmän todellisista mahdollisuuksista eikä haluta satsata oikeaan ympäristöystävälliseen hightechiin, vaan mennään siitä, mistä aita on matalin. Miksi Suomen lainsäädäntö sallii tämän? Esimerkiksi Japanissa päästöt mereen eivät ole missään nimessä mahdollisia, siellä tuhkaa uusiokäytetään.  Vantaan Energian jätevoimalassa kaavaillaan kuonaongelman ratkaisuksi parhaillaan täsmälleen samaa kuin Japanissa, mutta menetelmällä, jossa kuona ja tuhka aiotaan puhdistaa kemiallisesti pesemällä metallit pois ja kiteyttämällä ne pesuvedestä metalliseen muotoon. Jäteparistojen talteen otettuja aineita voidaan myös jalostaa lannoitteiksi. (Lisätietoa: Japanin kiertojärjestelmä)

Fortum on ilmoittanut itse valvovansa sekä sisältöjä että pesuprosessinsa toimivuutta. Itsevalvonnan uskottavuutta murentavat jatkuvasti esiin tulevat teollisuuspäästöt, joihin ei löydy vastuullista henkilöä tai tahoa. Tällaisia vuotoja on tapahtunut Satakunnassa vuosittain eikä niiden jälkiä ole kyetty kokonaan siivoamaan eikä päästöjen lähteiden toimivuutta parantamaan. Eurajoki ja Kokemäenjoki ovat jo olleet toistuvien saastekatastrofien tapahtumapaikkoja. Talvivaara on nolo häpeäpilkku.

PMPn keräämien asiantuntijalausuntojen mukaan Fortumin suunnittelema jätevesien purkaminen mereen aiheuttaisi pitkäaikaisia ja vakavia ympäristövahinkoja. Suljettu jätevesien kierto on meren hyvinvoinnin kannalta paras ja ainoa ratkaisu. Ympäristönsuojelulaki, vesiensuojelusäännökset ja viime lokakuussa solmitun yleissopimuksen artikla (8.9.207/653) eivät PMPn käsityksen mukaan

mahdollista sitä, mitä Fortum on tekemässä.  Euroopan unionin tuomioistuin on 1.7.2015 tekemässään päätöksessä linjannut, että lupaa hankkeille ei saa antaa, jos vesiluonnon tilaa heikennetään eli jos yksikin vesipuitedirektiivin hyvän tilan kriteereistä heikkenee.

Tuhka on ongelmajäte. Pestynä tuhka muuttaa olomuotoaan mutta on yhä ongelmajäte. Suljetun kiertojärjestelmän käyttöönotto on PMPn mielestä ainoa mahdollisuus, jos koko Suomen jätteenpolttotuhkia aletaan pestä Fortumin laitoksessa Meri-Porissa.  Suljetun kiertojärjestelmän vaikutukset onnistuessaan olisivat tulevaisuuden merkittävä voimavara koko Suomelle. Jos mennään siitä, mistä aita on matalin, epäonnistutaan ja kärsitään dramaattiset vaikutukset. Sitähän me emme lapsillemme halua.

Lisätietoa Itämeren tilasta PSSA, Particularly Sensitive Sea Area,

WWFn nettisivuilta: WWF, Itämeri

VTT:n sivut: https://www.vttresearch.com/media/news/integrated-technologies-to-recover-metal-and-plastic-from-electronic-waste

Suomen luonnonsuojeluliiton Tiedote 2015: Suomen tiukennettava vesiensuojelua – valtaosa suomalaisista elää vain tyydyttäväksi tai välttäväksi luokiteltujen vesien äärellä. Saatavana: https://www.sll.fi/ajankohtaista/tiedotteet/2015/suomen-tiukennettava-vesiensuojelua-valtaosa-suomalaisista-elaa-vain-tyydyttavaksi-tai-valttavaksi-luokiteltujen-vesien-aarella

Puhtaan meren puolesta -Facebook-ryhmä: https://www.facebook.com/groups/490187921413306/
Instagram: #puhtaanmerenpuolesta


Fortum Environmental Construktion Oy ympäristölupahakemukset

Lue: Ekokem-Palvelu Oy sai ympäristöluvan ja luvan putkien sijoittamiseen Mäntyluotoon tiukoin ehdoin

Vaasan hallinto-oikeus kumosi ylläolevan Fortumin saaman ympäristöluvan siitä tehtyjen valitusten johdosta ja palautti asian uudelleen aluehallintoviraston käsiteltäväksi. 

Porin kaupunkihallituksen vastaus kirjelmään 14.6.2018 koskien tuhkankäsittelylaitosta: Mäntyluodon jätteenkäsittelylaitos/Fortum Environmental Construction Oy

Seuraava kaupunginhallitukselle osoitettu kirjelmä on saapunut 14.6.2018:
”Lähettäjä Jarmo Peltonen

Aihe Kansalaiskokous Reposaaressa
Kansalaiskokous Reposaaren koululla 14.6. 2018
Tilaisuudessa oli 120 henkilöä
Esitämme kohteliaimmin seuraavat kysymykset Porin kaupunginjohtajalle ja Porin
kaupunginhallitukselle. Toivomme pikaisia vastauksia.

  1. Mikä on teidän kantanne Fortumin suunnittelemaan jäteputkeen Yyterin lähivesille?
  2. Miten Fortumin suunnitelma ja kaupungin tavoitteet Yyterin kehittämiseksi soveltuvat yhteen?
  3. Onko kaupunki valmis kannattamaan perustamamme kansalaisliikkeen toimintaa Fortumin suunnitelman torjumiseksi?

Yhteydenotot ja vastaukset kansanliikkeelle: ……..”
Konserninhallinnon ja Ympäristö- ja lupapalveluiden toimialoilla on valmisteltu seuraavan sisältöinen
vastaus:
”14.6.2018 Reposaaren koululla järjestetyn kansalaiskokouksen jälkeen Porin kaupunginjohtajaa
ja kaupunginhallitusta lähestyttiin sähköpostilla, joka koski Fortumin
Mäntyluodon jätteenkäsittelylaitosta.
Sähköpostissa esitettiin kolme kysymystä, joihin toivotiin vastauksia.
Alla on esitetyt kysymykset sekä vastaukset.
1. Mikä on teidän kantanne Fortumin suunnittelemaan jäteputkeen Yyterin lähivesille?
Toimintaan tarkoitetulle rakennukselle on myönnetty rakennuslupa. Rakennuslupa ja sen myöntäminen ei ole poliittinen kannanotto asiaan. Rakennuslupa myönnetään maankäyttö- ja rakennuslain (MRL) perusteella. Rakennuslupa on aina myönnettävä, kun luvan edellytykset lain mukaan täyttyvät, ja tässä ne ovat täyttyneet. Rakennuslupa ja ympäristölupa ovat toisistaan erillisiä lupaprosesseja, ne eivät ole toisistaan riippuvaisia. Rakennusluvassa käsitellään vain rakentamiseen liittyviä asioita eikä siinä voida tehdä ehtoja esimerkiksi ympäristölupaan.
Rakennuksen käyttämiseksi tuhkanpesuprosessissa tarvitaan ympäristölupa. Ympäristöluvan valmistelee ja myöntää Etelä-Suomen aluehallintovirasto (AVI). Kaupungilta pyydetään kolme eri lausuntoa: ympäristöviranomaiselta ja terveydensuojeluviranomaiselta
sekä kaupunginhallitukselta. Aikaisemmasta ympäristöluvasta valitettiin ja hallinto-oikeus palautti sen uudelleen AVIn valmisteltavaksi. Fortum valitti siitä korkeimpaan hallinto-oikeuteen mutta veti valituksen pois. Nyt AVIin on laitettu vireille uusi hakemus, mikä ei ole vielä tullut lausunnolle.
2. Miten Fortumin suunnitelma ja kaupungin tavoitteet Yyterin kehittämiseksi soveltuvat yhteen?
Kaiken toiminnan tulee sekä Yyterissä että muuallakin olla ympäristöä pilaamatonta ja noudattaa tarkasti voimassaolevaa lainsäädäntöä ja lupaehtoja.
3. Onko kaupunki valmis kannattamaan perustamamme kansalaisliikkeen toimintaa Fortumin suunnitelman torjumiseksi?
Kaupungin päätöksenteosta vastaavat demokraattisilla vaaleilla valitut luottamushenkilöt hallinnon oikeusperiaatteiden mukaisesti. Tämän mukaisesti kaupunki kunnioittaa kaikkia laillisesti menetteleviä toimijoita. Viranomaisena kaupunki toimii lainsäädännön edellytysten mukaisesti, mihin kuuluu tasapuolisuus kaikkia osapuolia kohtaan.”

Kaupunginjohtajan päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättää antaa esittelyn mukaisen vastauksen Reposaaren kansalaisliikkeelle.
Lisätietojen antaja Kaupunginjohtaja Aino-Maija Luukkonen, puh. 044 701 1010
Toimialajohtaja Ulla-Kirsikka Vainio, puh. 044 701 6005
Täytäntöönpano Marja Tomberg
Käsittely kokouksessa Juha Vasama saapui kokoukseen klo 15:39.
Raisa Ranta teki Anne Liinamaan kannattamana seuraavan lisäyksen
päätösehdotukseen:
Kysymyksen 1 vastuksen loppuun tehdään seuraava lisäys: Aiemmassa asiaa koskevassa lausunnossa Porin kaupunki on todennut, että laitokselta tulee edellyttää suolan- ja metallientalteenottoprosesseja, jolloin jätevesipäästöt jäisivät nykyistä suunnitelmaa huomattavasti pienemmiksi.
Esittelijä muutti päätösehdotustaan Raisa Rannan tekemän ehdotuksen mukaiseksi.
Kaupunginhallituksen päätös Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti antaa Reposaaren kansanliikkeelle alla olevan vastauksen:
”14.6.2018 Reposaaren koululla järjestetyn kansalaiskokouksen jälkeen Porin kaupunginjohtajaa ja kaupunginhallitusta lähestyttiin sähköpostilla, joka koski Fortumin Mäntyluodon jätteenkäsittelylaitosta.
Sähköpostissa esitettiin kolme kysymystä, joihin toivotiin vastauksia. Alla on esitetyt kysymykset sekä vastaukset.
1. Mikä on teidän kantanne Fortumin suunnittelemaan jäteputkeen Yyterin lähivesille?
Toimintaan tarkoitetulle rakennukselle on myönnetty rakennuslupa.
Rakennuslupa ja sen myöntäminen ei ole poliittinen kannanotto asiaan.
Rakennuslupa myönnetään maankäyttö- ja rakennuslain (MRL) perusteella.
Rakennuslupa on aina myönnettävä, kun luvan edellytykset lain mukaan täyttyvät, ja tässä ne ovat täyttyneet. Rakennuslupa ja ympäristölupa ovat toisistaan erillisiä lupaprosesseja, ne eivät ole toisistaan riippuvaisia. Rakennusluvassa käsitellään vain rakentamiseen liittyviä asioita eikä siinä voida tehdä ehtoja esimerkiksi ympäristölupaan.

Rakennuksen käyttämiseksi tuhkanpesuprosessissa tarvitaan ympäristölupa.
Ympäristöluvan valmistelee ja myöntää Etelä-Suomen aluehallintovirasto (AVI). Kaupungilta pyydetään kolme eri lausuntoa: ympäristöviranomaiselta ja terveydensuojeluviranomaiselta sekä kaupunginhallitukselta. Aikaisemmasta ympäristöluvasta valitettiin ja hallinto-oikeus palautti sen uudelleen AVIn valmisteltavaksi. Fortum valitti siitä korkeimpaan hallinto-oikeuteen mutta veti valituksen pois. Nyt AVIin on laitettu vireille uusi hakemus, mikä ei ole vielä tullut lausunnolle. Aiemmassa asiaa koskevassa lausunnossa Porin kaupunki on todennut, että laitokselta tulee edellyttää suolan- ja metallientalteenottoprosesseja, jolloin jätevesipäästöt jäisivät nykyistä suunnitelmaa huomattavasti pienemmiksi.
2. Miten Fortumin suunnitelma ja kaupungin tavoitteet Yyterin kehittämiseksi soveltuvat yhteen?
Kaiken toiminnan tulee sekä Yyterissä että muuallakin olla ympäristöä pilaamatonta ja noudattaa tarkasti voimassaolevaa lainsäädäntöä ja lupaehtoja.
3. Onko kaupunki valmis kannattamaan perustamamme kansalaisliikkeen toimintaa Fortumin suunnitelman torjumiseksi?
Kaupungin päätöksenteosta vastaavat demokraattisilla vaaleilla valitut luottamushenkilöt hallinnon oikeusperiaatteiden mukaisesti. Tämän
mukaisesti kaupunki kunnioittaa kaikkia laillisesti menetteleviä toimijoita. Viranomaisena kaupunki toimii lainsäädännön edellytysten mukaisesti, mihin kuuluu tasapuolisuus kaikkia osapuolia kohtaan

Kaupunginjohtajan päätösehdotus
Kaupunginhallitus päättää antaa esittelyn mukaisen vastauksen Reposaaren kansalaisliikkeelle.
Lisätietojen antaja Kaupunginjohtaja Aino-Maija Luukkonen, puh. 044 701 1010
Toimialajohtaja Ulla-Kirsikka Vainio, puh. 044 701 6005
Täytäntöönpano Marja Tomberg
Käsittely kokouksessa Juha Vasama saapui kokoukseen klo 15:39.
Raisa Ranta teki Anne Liinamaan kannattamana seuraavan lisäyksen päätösehdotukseen:
Kysymyksen 1 vastuksen loppuun tehdään seuraava lisäys: Aiemmassa asiaa koskevassa lausunnossa Porin kaupunki on todennut, että laitokselta tulee edellyttää suolan- ja metallientalteenottoprosesseja, jolloin jätevesipäästöt jäisivät nykyistä suunnitelmaa huomattavasti pienemmiksi. Esittelijä muutti päätösehdotustaan Raisa Rannan tekemän ehdotuksen mukaiseksi.

Kaupunginhallituksen päätös
Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti antaa Reposaaren kansanliikkeelle alla olevan vastauksen:
”14.6.2018 Reposaaren koululla järjestetyn kansalaiskokouksen jälkeen Porin kaupunginjohtajaa ja kaupunginhallitusta lähestyttiin sähköpostilla, joka koski Fortumin Mäntyluodon jätteenkäsittelylaitosta. Sähköpostissa esitettiin kolme kysymystä, joihin toivotiin vastauksia.

Alla on esitetyt kysymykset sekä vastaukset.
1. Mikä on teidän kantanne Fortumin suunnittelemaan jäteputkeen
Yyterin lähivesille?
Toimintaan tarkoitetulle rakennukselle on myönnetty rakennuslupa.
Rakennuslupa ja sen myöntäminen ei ole poliittinen kannanotto asiaan.
Rakennuslupa myönnetään maankäyttö- ja rakennuslain (MRL) perusteella.
Rakennuslupa on aina myönnettävä, kun luvan edellytykset lain mukaan täyttyvät, ja tässä ne ovat täyttyneet. Rakennuslupa ja ympäristölupa ovat toisistaan erillisiä lupaprosesseja, ne eivät ole toisistaan riippuvaisia. Rakennusluvassa käsitellään vain rakentamiseen liittyviä asioita eikä siinä voida tehdä ehtoja esimerkiksi ympäristölupaan.
Rakennuksen käyttämiseksi tuhkanpesuprosessissa tarvitaan ympäristölupa.
Ympäristöluvan valmistelee ja myöntää Etelä-Suomen aluehallintovirasto (AVI). Kaupungilta pyydetään kolme eri lausuntoa: ympäristöviranomaiselta ja terveydensuojeluviranomaiselta sekä kaupunginhallitukselta.
Aikaisemmasta ympäristöluvasta valitettiin ja hallinto-oikeus palautti sen uudelleen AVIn valmisteltavaksi. Fortum valitti siitä korkeimpaan
hallinto-oikeuteen mutta veti valituksen pois.
Nyt AVIin on laitettu vireille uusi hakemus, mikä ei ole vielä tullut lausunnolle.
Aiemmassa asiaa koskevassa lausunnossa Porin kaupunki on todennut,
että laitokselta tulee edellyttää suolan- ja metallientalteenottoprosesseja,
jolloin jätevesipäästöt jäisivät nykyistä suunnitelmaa huomattavasti
pienemmiksi.
2. Miten Fortumin suunnitelma ja kaupungin tavoitteet Yyterin kehittämiseksi soveltuvat yhteen?
Kaiken toiminnan tulee sekä Yyterissä että muuallakin olla ympäristöä pilaamatonta ja noudattaa tarkasti voimassaolevaa lainsäädäntöä ja lupaehtoja.
3. Onko kaupunki valmis kannattamaan perustamamme kansalaisliikkeen toimintaa Fortumin suunnitelman torjumiseksi?
Kaupungin päätöksenteosta vastaavat demokraattisilla vaaleilla valitut luottamushenkilöt hallinnon oikeusperiaatteiden mukaisesti. Tämän
mukaisesti kaupunki kunnioittaa kaikkia laillisesti menetteleviä toimijoita. Viranomaisena kaupunki toimii lainsäädännön edellytysten mukaisesti, mihin kuuluu tasapuolisuus kaikkia osapuolia kohtaan

Fortum Environmental teki uuden alla olevan ympäristölupahakemuksen jonka vireilletulopäivä 23.02.2018. Julkaistu 10.10.2018 diaarinumeroESAVI/3022/2018

https://tietopalvelu.ahtp.fi/Lupa/Lisatiedot.aspx?Asia_ID=1461194

Fortum Environmental teki vielä yhden (allaoleva linkki) ympäristölupahakemuksen koskien 2% kapasiteetilla tehtävää kokeilua.

https://www.avi.fi/web/avi/tiedotteet/tiedotteet-2018/-/asset_publisher/7FM1i8nEVhsV/content/fortum-environmental-construction-oy-kasittelee-jatetta-kaatopaikkakelpoiseksi-koeluontoisesti-porin-mantyluodon-jatteenkasittelylaitoksella-etela-suo?redirect=ht

Liity jäseneksi

Voit liittyä jäseneksi, maksamalla 15 € jäsenmaksun (kattaa kuluvan vuoden) ja lähettämällä syntymäaikasi, yhteystietosi ja sähköpostisi osoitteeseen puhtaanmerenpuolesta@gmail.com

Jos haluat tukea yhdistystä, voit maksaa haluamasi summan tilille ja kirjoittaa viestikenttään tiedot, jotka haluat julkaistavan.

Tilitiedot: FI5557 0081 2047 5913
Viitenumero 56258